“တန္ဖုိးတက္ဖုိ႔ စြမ္းရည္ကုိ အသုံးခ်စုိ႔”

KNOWLEDGE

“တန္ဖုိးတက္ဖုိ႔ စြမ္းရည္ကုိ အသုံးခ်စုိ႔”
————————————–
လူတုိင္းမွာ ကိုယ္ပုိင္စြမ္းရည္ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္ကုိ ကိုယ္တုိင္က သိရွိတဲ့သူ ရွိသလုိ၊ မသိရွိတဲ့လူလည္းရွိိပါတယ္။ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္ကုိ မသိရွိေတာ့ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ အသုံးမခ်တတ္ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မေရာက္ဘူး။သိရွိိေပမယ့္ အသုံးမခ်တတ္ရင္လည္း ကိုယ့္ပန္းတုိင္ကုိ မေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ သိရွိတယ္၊ အသုံးခ်တတ္တယ္ဆုိရင္
ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရရွိပို္င္ဆုိင္မွာျဖစ္တယ္။လူငယ္ေတြကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္တာကေတာ့ စြမ္းရည္ကိုအုပ္စု(၂)စု ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ Hard Skills နဲ႔ Soft Skillsပါ။ အဲဒီစြမ္းရည္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ နားလည္မွသာကုိယ့္မွာဘယ္လုိ စြမ္းရည္ေတြ ရွိေနသလဲ။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ၊ ကုိယ့္အလုပ္ခြင္မွာဘယ္လုိစြမ္းရည္ေတြ ျပန္အသုံးခ်ရင္ ကုိယ့္ဆႏၵကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလဲဆုိတာကုိ သိရွိမွာျဖစ္တယ္။Hard Skills ဆုိတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ကုိ မွီတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စြမ္းရည္လုိ႔ သတ္မွတ္ရင္ ရပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဘယ္ဘက္ျခမ္းကေန ျဖစ္ေပၚလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ပါ။ ယုတိၱေဗဒဆန္ပါတယ္။ ဥာဏ္ရည္ျမင့္လို႔ သူမ်ားထက္ ပိုမုိၿပီးသခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ ထူးခၽြန္တာ၊ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အတိအက် မွတ္မိေနတာ၊ မူ၀ါဒနဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း တစ္ေသြမတိမ္း လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ…စတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကုိ ေခၚပါတယ္။Soft Skills ဆုိတာ ခံစားသိျမင္ႏုိင္စြမ္း (Emotional Intelligence or EQ)ကုိ မွီတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စြမ္းရည္ပါ။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ညာဘက္ျခမ္းကေန ျဖစ္ေပၚလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ပါ။ ခံစားသိျမင္ႏုိင္စြမ္းေပၚ အေျခခံၿပီး တု႔ံျပန္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တာ၊ လူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေျပလည္ညီညြတ္တာ၊ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တာ၊စိတ္ဖိစီးမႈကုိ ေျဖေလ်ာ႔ႏုိင္တာ၊ ျပႆနာေတြကုိ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းႏုိင္တာေတြ…စတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကုိေခၚပါတယ္။လူငယ္ေတြဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ျပန္လည္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းကေတာ့ ကုိယ့္ဘ၀မွာ ဘယ္စြမ္းရည္ကုိ ပုိမုိလိုအပ္ပါသလဲ။လူငယ္ေတြရဲ႕ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကုိင္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိစြမ္းရည္ေတြ လုိအပ္တယ္ဆုိတာ ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။အုပ္စု(၃)စု ခြဲၿပီးေတာ့ ရႈျမင္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။အုပ္စု(၁) Soft Skills နည္းနည္းနဲ႔ Hard Skills မ်ားမ်ာ်း လိုအပ္သူဥာဏ္ရည္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး အသက္ေမြးရတဲ့ အလုပ္ေတြ။ ဥပမာဆုိပါစုိ႔…ရူပေဗဒပညာရွင္၊ ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္၊ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ… စတဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ဥာဏ္ရည္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး အသက္ေမြးရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိလုပ္ေနတဲ့သူဆုိရင္ Hard Skills ကုိ ပိုမုိလိုအပ္ပါတယ္။ Soft Skills မလိုအပ္ဘူးလို႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္သဘာ၀ကုိက ပညာရပ္တစ္ခုရဲ႕ ေလ့လာအားထုတ္မႈ၊ တတ္ကၽြမ္းမႈေတြကုိ မွီတည္ၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ရၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ထက္ျမက္တဲ့ ဥာဏ္ရည္ကုိ မ်ားစြာအားထုတ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒီလို အလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးတဲ့ သူေတြမွာSoft Skills ျဖစ္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတုိ႔၊ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ကုိင္တာတုိ႔၊ ကားေျပာစြမ္းရည္ တုိ႔…စတဲ့အရာေတြမွာအားနည္းတတ္ပါတယ္။ သတိျပဳပါေလ။အုပ္စု(၂) Soft Skills ေရာ Hard Skills ပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး လိုအပ္သူအလုပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေရွ႕ေန၊ ရဲ၊ ေက်ာင္းဆရာ…စတဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေနသူေတြပါ။ ေရွ႕ေနဆုိပါစုိ႔။ ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္ဟာ ဥပေဒပညာရပ္ကုိလည္း ကၽြမ္းက်မ္းက်င္က်င္သိရွိိနာလည္း တတ္ေျမာက္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ဦးေႏွာက္ျခမ္းမွျဖစ္တဲ့ Hard Skillsကုိ အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းပါ။အမႈသည္၊ ရဲစခန္း၊ တရားရုံး၊ သတင္းမီဒီယာ…စတဲ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဆက္ဆံပတ္သက္ရတဲ့ အသုိင္းအ၀န္းအားလုံးနဲ႔ လည္းဆက္ဆံေရးေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ စကားေျပာစြမ္းရည္ ညက္ေညာဖုိ႔၊ လူကဲခတ္တတ္ဖုိ႔ေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ဒါက ဦးေႏွာက္ရဲဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းမွျဖစ္တဲ့ Soft Skillsကုိ အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းပါ။အုပ္စု(၃) Soft Skills မ်ားမ်ားနဲ႔ Hard Skills နည္းနည္း လုိအပ္သူEmotional Quotient (EQ) ခံစားသိျမင္ႏုိင္စြမ္းကုိ အားျပဳၿပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကုိ ေခၚတာပါ။ ဥပမာ…အေရာင္း၀န္ထမ္းဆုိပါစို႔။ ကားတစ္စီးရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈပုံစံကုိ သူမသိပါဘူး။ ဘယ္လုိ နည္းပညာေတြ အသုံးျပဳထားလဲ သူမသိပါဘူး။ သူသိရမွာက၀ယ္ယူသူကုိ ဘယ္လုိစည္းရုံးမလဲ၊ ၀ယ္ယူသူရဲ႕ အေနအထားကုိ အကဲခတ္တတ္ဖုိ႔၊ ၀ယ္သူရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ဟာ ကုိယ့္မွာမရွိတဲ့ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ ကုန္ပစၥည္းကုိ ၀ယ္သူမ်က္စိက်လာေအာင္ ဘယ္လုိဆြဲေဆာင္မလဲ…စတဲ့အရာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။အဲဒီလုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ကုိ Soft Skillsလို႔ ေခၚတာပါ။ ဆုိလုိခ်င္တာက အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လိုက္ေလ်ာညီေထြမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း၊ ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းေတြ၊ ေျပာဆုိႏုိင္စြမ္းေတြ… စတဲ့အရာေတြကုိေခၚဆုိတာပါ။လူငယ္ေတြ သတိျပဳရမယ့္အရာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘ၀မွာ Hard Skills ေတြကုိ သင္ယူေနရတဲ့အခ်ိန္ကာလက ပုိမုိမ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ မိဘစကား နားေထာင္ရတာ၊ ဆရာေတြဆီမွာ သင္ယူရတာဟာအခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အနည္းဆုံး(၁၈)ႏွစ္ေလာက္ ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ သင္ၾကားလိုက္နာမႈေတြဟာ Hard Skills ပုိင္းကုိတုိးတက္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ၾကားျပသသူရဲ႕ အခန္းက႑ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သူရဲ႕ တုိးတက္မႈ ကုိျဖစ္ေစ တယ္ဆုိတာကုိ သတိျပဳပါ။Soft Skills ကုိေတာ့ ဘ၀ကုိ လက္ေတြ႔က်က် ပုံေဖာ္ရင္းနဲ႔မွ ရရွိတာပါ။ ေက်ာင္းသင္ခန္း စာကုိသိရွိရုံ၊ ကၽြမ္းက်င္ရုံနဲ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ လူကဲခတ္တတ္ဖုိ႔၊ ဒီလူကုိ ဒီလုိနည္းနဲ႔ စည္းရုံးမွ ကုိယ့္ဘက္ ပါဖုိ႔၊ဘယ္လုိစကား ကုိဘယ္လုိအေျခ အေနမွာ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ေျပာဆုိဖုိ႔၊ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားဖုိ႔၊ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းေတြ ကုိ…စတဲ့အရာေတြ ကုိနားလည္သိရွိိဖုိ႔ဆုိတာဟာ ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံကေနမွ ရရွိႏုိင္တာပါ။ ဘ၀ေပးဆင္ျခင္မႈနဲ႔ စာေတြ႔သိရွိမႈမွာ ကြာဟာမႈေတြရွိေန တယ္ဆုိတာကုိ သတိျပဳပါ။ ဘ၀ေပးဆင္ျခင္မႈဟာ Soft Skillsပါ။နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ Hard Skillsဆုိတာ သင္ၾကားေပးသူဆီကေန ရရွိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရာပါ။ Soft Skillsကေတာ့ကုိယ္တုိင္က ေလ့လာသင္ယူမွသာ ျမင့္ျမင့္မားမား ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ မန္ေနဂ်ာေကာင္းျဖစ္ခ်င္ရင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြတက္ရုံနဲ႔ လက္မွတ္ေတြ ရယူရုံတင္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ စာသင္တာဟာ Hard Skills တက္ေအာင္ လုပ္တာပါ။ စိတ္သင္တာကမွ Soft Skillsတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တာပါ။ စိတ္သင္ဖုိ႔ကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ၀င္လိုက္တာဟာ အေကာင္းဆုံးဆရာပါပဲ။ ဆုိလုိခ်င္တာကစာလည္းသင္ရမယ္။ စိတ္လည္းသင္ရမယ္။ Soft Skills နဲ႔ Hard Skillsကုိ ေပါင္းစပ္အသုံးခ်ႏုိင္မွ တန္ဖုိးတက္မွာျဖစ္တယ္။

credit ; လွ်ံဇြဲကုိ(စီးပြားေရးတကၠသုိလ္)

[unicode]

လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို ကိုယ်တိုင်က သိရှိတဲ့သူ ရှိသလို၊ မသိရှိတဲ့လူလည်းရှိိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို မသိရှိတော့ အသုံးမချတတ်ဘူး။ အသုံးမချတတ်တော့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်မရောက်ဘူး။သိရှိိပေမယ့် အသုံးမချတတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို သိရှိတယ်၊ အသုံးချတတ်တယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိပို်င်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေချင်တာကတော့ စွမ်းရည်ကိုအုပ်စု(၂)စု ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Hard Skills နဲ့ Soft Skillsပါ။ အဲဒီစွမ်းရည်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်မှသာကိုယ့်မှာဘယ်လို စွမ်းရည်တွေ ရှိနေသလဲ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ ကိုယ့်အလုပ်ခွင်မှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေ ပြန်အသုံးချရင် ကိုယ့်ဆန္ဒကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကို သိရှိမှာဖြစ်တယ်။Hard Skills ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို မှီတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စွမ်းရည်လို့ သတ်မှတ်ရင် ရပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကနေ ဖြစ်ပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပါ။ ယုတ္တိဗေဒဆန်ပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်မြင့်လို့ သူများထက် ပိုမိုပြီးသချင်္ာဘာသာရပ်မှာ ထူးချွန်တာ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေကို အတိအကျ မှတ်မိနေတာ၊ မူဝါဒနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း လိုုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်တာ…စတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ခေါ်ပါတယ်။Soft Skills ဆိုတာ ခံစားသိမြင်နိုင်စွမ်း (Emotional Intelligence or EQ)ကို မှီတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စွမ်းရည်ပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကနေ ဖြစ်ပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပါ။ ခံစားသိမြင်နိုင်စွမ်းပေါ် အခြေခံပြီး တု့ံပြန်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာ၊ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေလည်ညီညွတ်တာ၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တာ၊စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျော့နိုင်တာ၊ ပြဿနာတွေကို အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနိုင်တာတွေ…စတဲ့ စွမ်းရည်တွေကိုခေါ်ပါတယ်။လူငယ်တွေဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်မေးရမယ့် မေးခွန်းကတော့ ကိုယ့်ဘဝမှာ ဘယ်စွမ်းရည်ကို ပိုမိုလိုအပ်ပါသလဲ။လူငယ်တွေရဲ့ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင်ပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။အုပ်စု(၃)စု ခွဲပြီးတော့ ရှုမြင်ကြည့်ကြပါစို့။အုပ်စု(၁) Soft Skills နည်းနည်းနဲ့ Hard Skills များမျာျး လိုအပ်သူဉာဏ်ရည်ကို အသုံးချပြီး အသက်မွေးရတဲ့ အလုပ်တွေ။ ဥပမာဆိုပါစို့…ရူပဗေဒပညာရှင်၊ ဇီဝဗေဒပညာရှင်၊ ဆရာဝန်၊ကွန်ပျူတာပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာ… စတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို အသုံးချပြီး အသက်မွေးရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူဆိုရင် Hard Skills ကို ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။ Soft Skills မလိုအပ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘာဝကိုက ပညာရပ်တစ်ခုရဲ့ လေ့လာအားထုတ်မှု၊ တတ်ကျွမ်းမှုတွေကို မှီတည်ပြီးတော့ ရပ်တည်ရပြီး ကိုယ့်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို များစွာအားထုတ်ရတဲ့ အလုပ်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒီလို အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့ သူတွေမှာSoft Skills ဖြစ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတို့၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ကိုင်တာတို့၊ ကားပြောစွမ်းရည် တို့…စတဲ့အရာတွေမှာအားနည်းတတ်ပါတယ်။ သတိပြုပါလေ။အုပ်စု(၂) Soft Skills ရော Hard Skills ပါ နှစ်မျိုးစလုံး လိုအပ်သူအလုပ် တော်တော်များများကတော့ နှစ်မျိုးစလုံးကို လိုအပ်ချက်အဖြစ် ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ရှေ့နေ၊ ရဲ၊ ကျောင်းဆရာ…စတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူတွေပါ။ ရှေ့နေဆိုပါစို့။ ရှေ့နေ တစ်ယောက်ဟာ ဥပဒေပညာရပ်ကိုလည်း ကျွမ်းကျမ်းကျင်ကျင်သိရှိိနာလည်း တတ်မြောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါက သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်ဦးနှောက်ခြမ်းမှဖြစ်တဲ့ Hard Skillsကို အသုံးချနိုင်စွမ်းပါ။အမှုသည်၊ ရဲစခန်း၊ တရားရုံး၊ သတင်းမီဒီယာ…စတဲ့ သူ့အနေနဲ့ ဆက်ဆံပတ်သက်ရတဲ့ အသိုင်းအဝန်းအားလုံးနဲ့ လည်းဆက်ဆံရေးကောင်းစွာ တည်ဆောက်ဖို့၊ စကားပြောစွမ်းရည် ညက်ညောဖို့၊ လူကဲခတ်တတ်ဖို့တွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ဒါက ဦးနှောက်ရဲဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှဖြစ်တဲ့ Soft Skillsကို အသုံးချနိုင်စွမ်းပါ။အုပ်စု(၃) Soft Skills များများနဲ့ Hard Skills နည်းနည်း လိုအပ်သူEmotional Quotient (EQ) ခံစားသိမြင်နိုင်စွမ်းကို အားပြုပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကို ခေါ်တာပါ။ ဥပမာ…အရောင်းဝန်ထမ်းဆိုပါစို့။ ကားတစ်စီးရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကို သူမသိပါဘူး။ ဘယ်လို နည်းပညာတွေ အသုံးပြုထားလဲ သူမသိပါဘူး။ သူသိရမှာကဝယ်ယူသူကို ဘယ်လိုစည်းရုံးမလဲ၊ ၀ယ်ယူသူရဲ့ အနေအထားကို အကဲခတ်တတ်ဖို့၊ ၀ယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်ဟာ ကိုယ့်မှာမရှိတဲ့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ယ်သူမျက်စိကျလာအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ…စတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို Soft Skillsလို့ ခေါ်တာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီးတော့လိုက်လျောညီထွေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းတွေ… စတဲ့အရာတွေကိုခေါ်ဆိုတာပါ။လူငယ်တွေ သတိပြုရမယ့်အရာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝမှာ Hard Skills တွေကို သင်ယူနေရတဲ့အချိန်ကာလက ပိုမိုများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘစကား နားထောင်ရတာ၊ ဆရာတွေဆီမှာ သင်ယူရတာဟာအချိန်ကာလအားဖြင့် အနည်းဆုံး(၁၈)နှစ်လောက် ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ သင်ကြားလိုက်နာမှုတွေဟာ Hard Skills ပိုင်းကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကြားပြသသူရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လိုက်နာဆောင်ရွက်သူရဲ့ တိုးတက်မှု ကိုဖြစ်စေ တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။Soft Skills ကိုတော့ ဘဝကို လက်တွေ့ကျကျ ပုံဖော်ရင်းနဲ့မှ ရရှိတာပါ။ ကျောင်းသင်ခန်း စာကိုသိရှိရုံ၊ ကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူကဲခတ်တတ်ဖို့၊ ဒီလူကို ဒီလိုနည်းနဲ့ စည်းရုံးမှ ကိုယ့်ဘက် ပါဖို့၊ဘယ်လိုစကား ကိုဘယ်လိုအခြေ အနေမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြောဆိုဖို့၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားဖို့၊ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေ ကို…စတဲ့အရာတွေ ကိုနားလည်သိရှိိဖို့ဆိုတာဟာ ဘဝအတွေ့အကြုံကနေမှ ရရှိနိုင်တာပါ။ ဘဝပေးဆင်ခြင်မှုနဲ့ စာတွေ့သိရှိမှုမှာ ကွာဟာမှုတွေရှိနေ တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ဘဝပေးဆင်ခြင်မှုဟာ Soft Skillsပါ။နိဂုံးချုပ်ပြောရရင်တော့ Hard Skillsဆိုတာ သင်ကြားပေးသူဆီကနေ ရရှိလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာပါ။ Soft Skillsကတော့ကိုယ်တိုင်က လေ့လာသင်ယူမှသာ မြင့်မြင့်မားမား ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ မန်နေဂျာကောင်းဖြစ်ချင်ရင် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွေတက်ရုံနဲ့ လက်မှတ်တွေ ရယူရုံတင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စာသင်တာဟာ Hard Skills တက်အောင် လုပ်တာပါ။ စိတ်သင်တာကမှ Soft Skillsတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ စိတ်သင်ဖို့ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်လိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးဆရာပါပဲ။ ဆိုလိုချင်တာကစာလည်းသင်ရမယ်။ စိတ်လည်းသင်ရမယ်။ Soft Skills နဲ့ Hard Skillsကို ပေါင်းစပ်အသုံးချနိုင်မှ တန်ဖိုးတက်မှာဖြစ်တယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *